Závody 2021

Veterinární podmínky pro konání svodu koní

zdroj: Státní veterinární správa - svod zvířat

 

Veterinární podmínky pro konání svodu koní platné pro rok 2021

 

Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání svodu zvířat je pořadatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy státní veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování. Veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu. Z nákazových důvodů mohou být veterinární podmínky kdykoliv změněny nebo zrušeny.

Veterinární podmínky pro konání svodu koní:

 1. Označení a evidence koní

 

 1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.

 

 1. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

 

 1. Kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.

 

 1. Kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí).

 

 1. Povinná vakcinace a vyšetření

 

Musí být splněny následující podmínky:

 1. Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
 2. Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
 3. Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění

nebo

 1. kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).

 

 1. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před začátkem svodu a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně vyčištěny a dezinfikovány.

 

 1. Veterinární přejímka

Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam koní, který bude obsahovat následující údaje:

 • jméno koně
 • číslo průkazu koně
 • registrační číslo hospodářství (adresa stáje)
 • jméno a adresa majitele koně
 • u zahraničních koní číslo veterinárního osvědčení a zemi původu koně

 

Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.

 

 1. Svodu se nesmí zúčastnit koně, kteří neprošli veterinární přejímkou.
 2. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro …………………………………………………