Pro pořadatele

V případě, že byste chtěli zorganizovat závody nebo seminář working equitation, kontaktujte nás, prosím, na cswe@email.cz. Na tuto adresu zasílejte i propozice ke schválení.
Děkujeme

Člen CSWE pověřený vedení členské databáze je Ivana Štefková Tel.:+420 702 348 380, E-mail: cswe@email.cz

Tel.:+420 739 528 357, E-mail: marovasharka@gmail.com

Více zde: https://www.cswe.cz/kontakt/
Tel.:+420 739 528 357, E-mail: marovasharka@gmail.com

Více zde: https://www.cswe.cz/kontakt/
Tel.:+420 739 528 357, E-mail: marovasharka@gmail.com

Více zde: https://www.cswe.cz/kontakt/

Vzor čestného prohlášení pro Test s dobytkem


Ve vzoru propozic jsou minimální údaje, které musí být v propozicích uvedeny. Další upřesňující údaje jsou na pořadateli.

vzor_propozic_doc

Níže jsou vzory protokolů k hodnocení testu ovladatelnosti a rychlosti.

  vzor protokolu testu ovladatelnosti ve formátu xls  

vzor protokolu testu ovladatelnosti ve formátu pdf

vzor protokolu testu rychlosti ve formátu xls

vzor protokolu testu rychlosti ve formátu pdf

protokoly drezurních testů - Pravidla - drezurní úlohy

vzor programu - Excel - ( Při plánování pozor zejména na délku prohlídky a čas pro prvního jezdce! )

vzor soupisky koní pro veterináře - Excel - pro závody, soustředění, svody, výstavy


 

Veterinární podmínky svodu koní najdete ZDE.

Povinnost organizátora sportovní akce nahradit újmu podle NOZ

(dříve odpovědnost za způsobenou škodu)

zdroj: ČESKÁ UNIE SPORTU

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu (nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko-právních vztahů k určitým změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány (lze v této souvislosti tedy odkázat i na výklady již publikované zejména ve Zpravodaji ČUS či na internetových stránkách ČUS). Shodné zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost za spáchání trestného činu.

 

V souvislosti s občansko-právní odpovědností organizátora sportovní akce je třeba zdůraznit, že ve většině případů se bude jednat o odpovědnost pořádajícího SK/TJ jakožto právnické osoby nikoli o odpovědnost jeho členů. Právnická osoba je totiž způsobilá nabývat práv a povinností a může tedy být i odpovědná ze své činnosti. Je samozřejmé, že SK/TJ jakožto právnická osoba  provozuje svou činnost pomocí svých členů, zaměstnanců apod. Tedy jsou to tyto osoby, které ve skutečnosti jednají. Nicméně pokud nepřekročí své pravomoci, kompetence, rozsah svého pracovního zařazení apod., pak případnou újmu (škodu) bude povinen nahradit poškozeným SK/TJ. Vůči členovi, zaměstnanci by mohl SK/TJ požadovat náhradu za to, co musel sám poškozeným hradit, ale jen v případě, kdy prokáže, že tento člen či zaměstnanec svým jednání škodu způsobil, respektive zavinil.

 

Jinak tomu ovšem bude tam, kde pořádající oddíl/klub není právnickou osobou s tzv. právní osobností. Sice se nejedná o časté  případy, ale nejsou zcela vyloučeny. Zde by za organizátora se všemi důsledky z toho plynoucími byli považováni všichni členové, kteří by se na organizování sportovní akce podíleli, zejména ti, kteří by byli přítomni.

 

Při pořádání sportovní akce přichází v úvahu zejména odpovědnost za úraz a speciální odpovědnost za škodu na odložených věcech. Je třeba zdůraznit, že není rozdíl v tom, zda se jedná o sportovní akci pořádanou profesionálně či amatérsky.

 

I když vznik odpovědnosti vyloučit úplně nelze, neboť se bude vždy posuzovat podle konkrétního případu, lze nicméně minimalizovat její hrozbu.

 

Odpovědnost za úraz

Aby se pořadatel v co největší míře vyvaroval vzniku odpovědnosti za úraz (nově vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou úrazem), je třeba, aby se zaměřil zejména na následující:

 

a) dodržení bezpečnostních pravidel daného sportovního odvětví (potřebná výstroj, výzbroj účastníků apod.);

b) u náročnějších sportovních disciplín lze doporučit, aby si pořadatel vyžádal doklad o zdravotní způsobilosti účastníků (není povinné, záleží na organizátorovi, zda si takovou podmínku účasti vymíní);

c) seznámení účastníků s pravidly dané akce;

d) zajištění dozoru (je-li třeba, např. při náročnějších akcích či při akcích pro děti);

e) zajištění účasti minimálně zdravotníka, neboť při sportovních akcích je třeba počítat se vznikem úrazu; opačný předpoklad by byl považován za vědomou nedbalost.

 

I když to případný vznik odpovědnosti nemůže stoprocentně vyloučit, lze doporučit, aby organizátor měl od účastníků podepsáno prohlášení, že jsou seznámeni s podmínkami a náročností dané sportovní  akce a za těchto podmínek se jí účastní, mají svojí výstroj atd.

V z o r

prohlášení účastník sportovní akce

-------------------------------------------------------------

 

Účastník startuje na závodě/sportovní akci na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast v závodě/na sportovní akci jsou …………………………..(třeba doplnit dle podmínek a pravidel daného sportovního odvětí) . Za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá účastník sám.

 

Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu a to zejména s tím, že……………………….. (např. že se závod/sportovní akce koná v náročném terénu, při náročných klimatických podmínkách,  na silnici bez omezení provozu apod.). Dále je účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci závodu.

 

Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka závodu/sportovní akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.

 

Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání závodu/sportovní akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na závodě/sportovní akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

 

Odpovědnost za odložené věci

Povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení odložené věci vzniká tomu, kdo provozuje určitou činnost, která je zpravidla spojena s odkládáním věcí (např. se může jednat o oděvy či osobní věci odložené právě při sportovní akci). Povinnost nahradit újmu na těchto věcech sice vzniká přímo ze zákona samotným odložením věcí na k tomu určeném nebo obvyklém místě, nicméně přesto lze určitým způsobem možnost jejího vzniku minimalizovat. Jde o to, aby k odložení věcí bylo určeno k tomu vhodné místo, které je možné určitým způsobem zabezpečit. Bude-li místo takto určeno a účastník si věci odloží jinde, pak se nemůže úspěšně domáhat náhrady za jejich poškození či ztrátu. Ještě je nutné zdůraznit, že se musí jednat o takové věci, které musí být odloženy, aby se daná osoba vůbec mohla závodu/sportovní akce zúčastnit (např. tedy „normální“ oblečení, které je odloženo při převlečení do závodního).  Není tím tedy míněno např. to, že by snad organizátor odpovídal za zaparkované auto, kterým se účastník závodu/sportovní akce na místo konání dopravil.

 

 

Závěrem je třeba upozornit, že výše jsou uvedeny pouze ty povinnosti k náhradě újmy (škody), které při pořádání sportovní akce mohou organizátorovi nejčastěji hrozit. Nelze však vyloučit i vznik povinnosti k úhradě jiného typu újmy (škody), a to zejména s ohledem na případnou specifičnost pořádané sportovní akce.

 

 

Mgr. Gabriela Petrusová, vedoucí Legislativně právního odboru ČUS

 

Veřejná vystoupení a svody zvířat

Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu“ nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice.

214107_349834_vv_01Který zákon upravuje podmínky konání veřejných vystoupení V České republice podmínky konání veřejného vystoupení upravuje § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, který odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu.

Změny novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.). Touto novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání, byla nahrazena povinnost pořadatele veřejného vystoupení požádat obec o schválení konáníveřejného vystoupení, pouze oznamovací povinností.

Rovněž byla zrušena povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schválení Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, kdy obce povolovaly veřejná vystoupení na základě těchto řádů. Tyto řády byly novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání zrušeny.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat. Svody zvířat, které patřily dříve také do kategorie veřejných vystoupení, jsou nyní povolovány obcemi dle § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů. 

Povinnosti pořadatele vystoupení

Pomocný formulář pro oznámení konání veřejného vystoupení (28,2 KB)

Pořadatel je povinen

 • při veřejném vystoupení zajistit přítomnost fyzické osoby, která
  • rozpozná zhoršený zdravotní stav zvířat a změny v jejich chování
  • umí bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat
  • zabezpečí ochranu zvířat a celkové vhodné prostředí
 • oznámit nejméně 14 dní přede dnem konání veřejného vystoupení místně příslušné krajské veterinární správě a příslušné obci
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat účastnících se veřejného vystoupení
  • údaje o výše uvedené fyzické osobě
 • předložit seznam činností se zvířaty
 • poučit osoby, které se účastní veřejného vystoupení, o manipulaci se zvířaty, přípravě pomůcek a vybavení, o zásadách pohody a ochrany zvířat
 • oznámit porušení podmínek ochrany zvířat.

Pořadatel je oprávněn

 • při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat, veřejné vystoupení zastavit nebo danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit.

Výjimka z dodržení povinností
Oznámení o konání veřejného vystoupení a předložení seznamu činností se zvířaty se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, na zoo a záchranou stanici, pokud se vystoupení koná v jejich prostorech a dále na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoo nebo záchrannou stanicí.

Vztahující se předpisy:214105_349833_vv_02

 • Evropská dohoda č. 19/2000 Sb., o ochraně zvířat v zájmovém chovu
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
3/2017 citace ze stránek Státní veterinární správy  https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/verejna-vystoupeni-a-svody-zvirat/