Volební členská schůze - 22.2.2020 od 13.00 v restauraci Olivův Pivovar, Za Radnicí 739, 252 41 Dolní Břežany

10.01.2020 20:28

Pozvánka na Volební členskou schůzi

Czech Society for Working Equitation, spolek

Konající se 22.2.2020 od 13.00 v restauraci Olivův Pivovar, Za Radnicí 739,    252 41 Dolní Břežany –  Praha

S tímto programem

 1. Zahájení Členské schůze
 2. Ověření usnášení schopnosti Členské schůze
 3. Schválení přítomnosti hostů na Členské schůzi (budou-li)
 4. Volba Volební a mandátové komise
 5. Volba zapisovatele Členské schůze
 6. Volba ověřovatele Zápisu
 7. Schválení Programu Volební členské schůze
 8. Schválení Jednacího řádu
 9. Schválení Volebního řádu
 10. Zpráva o činnosti CSWE za rok 2019
 11. Zpráva o hospodaření CSWE za rok 2019
 12. Zpráva KK za rok 2019
 13. Návrh rozpočtu pro rok 2020
 14.  Volba členů Výkonného výboru ( 5 členů )
  1. Návrhy
  2. Rozprava
  3. Volba
 15. Volba Kontrolní komise ( 3 členové )
  1. Návrhy
  2. Rozprava
  3. Volba
 16. Různé, diskuse
 17. Závěrečné usnesení a ukončení Volební členské schůze.

Vyhlášení vítěze Žebříčku WORKING EQUITATION 2019 senioři, junioři, děti

 

Každý řádný člen CSWE od 18-ti let ( to znamená  s uhrazenými  ČP na rok 2020 do 31.12.2019 na účet CSWE)  má jeden volební hlas. Řádný člen může zplnomocnit zástupce plnou mocí k zastupování své osoby na členské schůzi. Formulář „Plné moci“ najdete ke stažení na webových stránkách CSWE. Kopii plné moci zašle zastupovaný člen na email cswe@email.cz  prezidentce Vladimíře Sůvové a to nejpozději do 20.2.2020.